Com funcionem

La millor manera de consumir productes eco-biològics procedents de la pagesia agroecològica propera, tot promovent i defensant els nostres interessos com a consumidors/es crítics i responsables, és fent-ho units i organitzats democràticament.

EL BROT porta més de tres dècades responent a aquesta necessitat individual i col.lectiva de transformar el nostre model de vida a través de l’autogestió del nostre consum ecològic.

Ens organitzem per comissions de treball, amb diverses funcions segons les necessitats de la cooperativa; consell econòmic, de caràcter consultiu; Consell Rector i Assemblea General, que són els òrgans socials de la cooperativa.

Comissions de treball
Els socis s’incorporen a alguna de les comissions de treball en funció de la seva disponibilitat, coneixements o experiència:
Compra-Venda
· Supervisió d’Inventaris, Comandes.
· Coordinar l’abastiment a la cooperativa dels productes necessaris i d’acord amb els criteris establerts.
Control Integral de Qualitat
· Verificar els controls de qualitat de tots els productes.
· Implementar i gestionar el nostre propi Sistema Participatiu de Garantía (SPG)
Infraestructura i Manteniment
· Mantenir i millorar les instal·lacions i equipament de la cooperativa.
· Organitzar el reciclatge de materials.
Relacions Internes
· Acollida nous socis
· Formació. Organització d’activitats sòcioculturals.
· Distribuir informacions actualitzades i periòdiques als associats.
Relacions externes
· Promoure el consumidorisme ecològic organitzat, crític i responsable fora de l’àmbit de ‘El Brot’.
· Relacions amb altres entitats i moviments: Cooperatives, Ecoconsum, administració…
· Coordinar la nostra participació en campanyes i accions socials.

Les comissions duen la seva pròpia dinàmica de reunions i actuació. Periòdicament, representants d’aquestes es reuneixen amb el Consell Rector, que recull les seves propostes i analitzen conjuntament la seva marxa i funcionament per tal de fer front a les contigències pròpies de la seva activitat.

Consell Rector
És l’òrgan de coordinació i representació de El Brot entre assemblees. Els seus membres es reuneixen mensualment, i resolen qüestions de la gestió diària o assumptes urgents de la cooperativa.

L’Assemblea general
És l’òrgan suprem de participació i decisió de El Brot, obert a tots els socis i sòcies, en la qual es tracten totes les qüestions que afecten o interessen la cooperativa i on les decisions es prenen per consens. Son quadrimestrals i d’obligada assistència.